Νομικο Περιεχομενο

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.5asec.com παρέχεται για σκοπούς πληροφόρησης του κοινού και μόνο. Ούτε η 5àSec Group SAS, ούτε η DCI SA δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτή. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή / και τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες μπορούν να τροποποιηθούν σε τακτική βάση, και οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ενσωματωθεί στις μελλοντικές εκδόσεις του site. 

Σε κάθε περίπτωση οι διανομείς αυτοί είναι εταιρείες που έχουν τη δική τους νομική προσωπικότητα, και ενεργούν για λογαριασμό δικό τους, χωρίς να υπάρχει από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, όταν έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους διανομείς αυτούς μέσω ενός συνδέσμου ιστοσελίδων, αυτοί είναι πλήρως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στους διαδικτυακούς ιστότοπους τους. 

Η 5àSec Group SAS ή η DCI SA μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να βελτιώσει ή να αλλάξει τα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτήν την ιστοσελίδα. 

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, απεικόνιση, τροποποίηση, δημοσίευση, ανακοίνωση, αντιγραφή από οποιοδήποτε μέρος αυτής της ιστοσελίδας, με οποιαδήποτε μέθοδο και για κάθε είδος υλικού που συσχετίζεται με αυτήν. 

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της και των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, θεωρούνται ρητή παραβίαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (βλέπε άρθρα του Αστικού και Ποινικού Κώδικα, Ν 2121/1993 (όπως τροποποιήθηκε στον 2557/1997 (ΦΕΚ Α’ 271/1997) και μετέπειτα, την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάθε σχετική νομοθετική προστασία εντός Ε.Ε.και Ευρωπαϊκού Δικαίου). 

Το ίδιο ισχύει και σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων ή αναφορά σε άλλη ιστοσελίδα που μπορεί να περιληφθούν εντός της www.5asec.com ιστοσελίδας. Όλα αυτά προστατεύονται από τις διατάξεις όπως προαναφέρονται, ρητά και μή, και κάθε ευρωπαϊκής οδηγίας (που επικυρώθηκε κατόπιν 11 Μαρτίου 1996) σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών που βασίζονται σε κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας- και κάθε τροποποίηση αυτής. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, από τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτές τις βάσεις δεδομένων, θα φέρει προσωπική ευθύνη ο χρήστης και θα καταδικαστεί.